Dane biura zweryfikowane przez nasz serwis ALTHIMUS Sp. z o.o.

 • Biuro rachunkowe
 • Mała księgowość
 • Pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • bieżące księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań oraz sporządzanie i składanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • reprezentowanie Naszych klientów przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

W przypadku prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • dokonujemy zapisów w KPiR,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - połączyłabym te punkty
 • dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • obliczamy miesięczne zobowiązania oraz sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.
 • reprezentujemy Naszych klientów przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • sporządzanie listy płac z wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie imiennych kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy,
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS
 • naliczenia zaliczek na podatek oraz sporządzanie deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8AR,
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • reprezentowanie Państwa przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz GUS.

Oferujemy wyprowadzanie zaległości:

 • księgowych
 • podatkowych
 • wobec ZUS
 • kadrowo-płacowych