Dotacje dla księgowych oraz biur rachunkowych 2015 – 2020

2018-04-29 10:09:10

Witam Państwa serdecznie ta podstrona jest zbiorem najświeższych informacji na temat dotacji dla biur rachunkowych oraz księgowych na lata 2015 – 2020.

Ta strona będzie stale aktualizowana gdy tylko otrzymamy nowe szczegóły i informacje. Strona jest podzielona na województwa ponieważ warunki dla programu operacyjnego różnią się od siebie. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco z informacjami na temat dotacji, o które mogą się starać biura rachunkowe rekomendujemy pozostawieni swojego maila poniżej.Aktualizacja - 18.09.2015r

Oto lista programów, w których biura rachunkowe mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów zakupu rozwiązań IT (między innymi: OCR, obieg dokumentów, digitalizacja dokumentów itp.), z dużym prawdopodobieństwem konkursy odbędą się jeszcze w tym roku.


● RPO Łódzkie: Dz. 2.3.1 (Innowacje w MŚP)
● RPO Wielkopolskie: Dz. 1.5.2 (Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu)
● RPO Warmińsko-Mazurskie: Dz. 1.4.2 (Pakietowanie produktów i usług)
● RPO Warmińsko-Mazurskie: Dz. 1.4.3. (Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP)

Poniżej lista działań, w których możliwe będzie ubieganie się o dotację, z tymże są to konkursy inwestycyjne (nie tylko IT), w których mogą być preferowane inne rodzaje projektów:


● RPO Dolnośląskie: Dz. 1.5 (Rozwój produktów i usług w MŚP)
● RPO Podkarpackie: Dz. 1.4 (Wsparcie MŚP)
● RPO Pomorskie: Dz. 2.2 (Inwestycje profilowane)
● RPO Śląskie: Dz. 3.2 (Innowacje w MŚP)

1. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Pomorskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Nazwa działania i poddziałania: Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe

Opis: finansowanie w formie zwrotnej przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Komentarz: Oznacza to sporą szansę dla wszystkich biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw chcących rozwijać swoją działalność w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne np. OCRowanie dokumentów czy digitalizacja dokumentacji. A ponadto dającą możliwość wyposażenie nowych stanowisk pracy, co za tym idzie możliwość zakupu licencji oraz sprzętu komputerowego dla nowych lub obecnych pracowników. Ten typ dotacji może również służyć do unowocześnienia procesów przetwarzania i obrotu dokumentami klientów.

Typy beneficjentów: mikro i małe przedsiębiorstwa
Termin naboru: nie przewiduje się naboru w 2015 roku
Poziom dofinansowania: n/d (wsparcie zwrotne)
Specyficzne wymogi uczestnictwa: preferowane będą projekty: ukierunkowane na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym; przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy.

Nazwa działania i poddziałania: Działanie 2.2 Inwestycje profilowane

Opis: finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji. Interwencja będzie ukierunkowana także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł

Komentarz: To działanie doskonale wpisuje się w modernizację biura rachunkowego oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań np. OCR dokumentów, system komunikacji biuro klient, czy dodatkowo oferować klientom dodatkowe narzędzia np. do wystawiania faktur czy zarządzania magazynem. Owa forma wsparcia dotacją jest idealna dla biur, które planują otwieranie nowych placówek oraz myślą o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, których celem będzie poprawa efektywności pracy oraz zmniejszenie odpadów, np. poprzez wdrożenie systemu elektronicznego, który pozwoli na ograniczenie odpadów drukowanych, papierowych.

Typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (dysponujące potencjałem do ekspansji)
Termin naboru: II kwartał 2015 (na podstawie wstępnego harmonogramu)
Poziom dofinansowania: 45% - 55%
Specyficzne wymogi uczestnictwa: preferowane będą projekty: a) partnerskie, b) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej c) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu.

2. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Mazowieckie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Nazwa działania i poddziałania: Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe

Opis: wsparcie obejmować będzie rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, typy projektów: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym (e-usługi) oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK (B2B).

Komentarz: W tym działaniu widzimy szansę dla biur rachunkowych w kwestii informatyzacji oraz przeniesieniu procesów wprowadzania dokumentów do systemów informatycznych, z zaimplementowanym systemem OCR. Ponadto można rozważyć również możliwość wprowadzenia poprzez ten program oprogramowania do wymiany dokumentów pomiędzy biurem rachunkowym a przedsiębiorcą.

Typy beneficjentów: MŚP
Termin naboru: nie określono (brak harmonogramu na 2015 rok)
Poziom dofinansowania: 20%-55% (w zależności od regionu – Warszawa 25%-35%, dotacje/instrumenty zwrotne)
Specyficzne wymogi uczestnictwa: priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji regionalnych, innowacje przynajmniej w skali regionu, projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy.

3. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Warmińsko-Mazurskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nazwa działania i poddziałania: Priorytet 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. 3b Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego.

Opis: Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw; środki skierowane zostaną na wykorzystanie TIK do rozszerzania działalności firmy, internacjonalizacji oraz usprawnienia procesów zarządczych w przedsiębiorstwach (inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego) oraz kontaktów z klientem. Typy projektów: wsparcie inwestycyjne rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją; wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozszerzenia działalności firmy, wejścia na nowe rynki oraz usprawnienie procesów zarządczych.

Komentarz: W województwie Warmińsko-Mazurskim program będzie szeroki, w przeciwieństwie do innych województw. Tutaj biuro rachunkowe może starać się o dotacje na wszystko co rozwinie dane przedsiębiorstwo, zwiększy ilość oferowanych produktów oraz unowocześni je. Rekomendujemy obserwować program może się okazać, że program będzie idealny dla potrzeb Państwa biura rachunkowego.

Typy beneficjentów: MŚP
Termin naboru: nie określono (brak harmonogramu na 2015 rok)
Poziom dofinansowania: 60%-70% (dotacje)
Specyficzne wymogi uczestnictwa: Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji regionalnych, innowacja projektowa przynajmniej w skali regionu, projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy.

Nazwa działania i poddziałania: Priorytet 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Zwiększanie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Opis: dofinansowanie uzyskają m.in. podmioty wdrażające wyniki prac B+R, wprowadzające na rynek nową ofertę produktowo-usługową w oparciu o odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, wprowadzające na rynek nowe produkty i usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; typy projektów: rozwój produktów i usług opartych na TIK oraz wprowadzanie procesów modernizacyjnych; wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych.

Komentarz: Szansą w tym działaniu dla biur rachunkowych będzie wprowadzenie na rynek nowej oferty produktowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Może okazać się, że dodanie do produktów takich elementów jak OCRowanie, aplikacja mobilna oraz system do wymiany danych pomiędzy biurem a klientem może okazać się rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie dofinansowania, dla biura rachunkowego.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa
Termin naboru: nie określono (brak harmonogramu na 2015 rok)
Poziom dofinansowania: 60%-70% (tylko w przypadku wdrożenia wyników prac B+R lub budowy nowej oferty produktowo-usługowej w oparciu o odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Pozostałe działania – wsparcie zwrotne).
Specyficzne wymogi uczestnictwa: preferencje uzyskają przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji oraz wspólne projekty przedsiębiorstw stwarzające znacznie większe szanse na poszerzenie oferty produktowej lub usługowej.

4. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Lubelskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Nazwa działania i poddziałania: Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Opis: rezultatem interwencji w ramach priorytetu będzie zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań; główne działania w ramach priorytetu zostaną skupione na stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług, w tym usług w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK (w tym optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem czy współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne) i wprowadzania procesów modernizacyjnych.

Komentarz: W tym działaniu biura rachunkowe mają szansę na doposażeniu biura w celu usprawnienia procedur. Do tego celu idealnie może nadać się proces OCRowania dokumentów w biurze rachunkowym. W skład infrastruktury mogą wchodzić dedykowany skaner z podajnikiem, dedykowany komputer oraz miejsce, które umożliwi łatwiejszą pracę z dokumentami. Ten program ma również na celu podniesienie jakości świadczonych usług, w czym może pomóc platforma wymiany danych, fakturowania oraz zarządzania magazynem dla klienta końcowego biura rachunkowego.

Typy beneficjentów: MŚP
Termin naboru: w 2015 roku nie przewiduje się w naboru
Poziom dofinansowania: 60%-70% (dotacje i wsparcie zwrotne)
Specyficzne wymogi uczestnictwa: preferencje uzyskają przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu, wpływających w znaczący sposób na rozwój gospodarczy regionu i tworzących miejsca pracy.

5. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Dolnośląskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Nazwa działania i poddziałania: Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP.

Opis: wsparcie dotacyjne otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową - prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw - dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Komentarz: W przypadku biur rachunkowych ten rodzaj wsparcia doskonale wpisuje się w możliwości usprawnienie procesu wprowadzania dokumentów, poprzez innowacyjne rozwiązania IT. Rekomendujemy zmianę procesu wprowadzania dokumentów w oparciu o dedykowany skaner oraz system pozwalający na OCR dokumentów.

Typy beneficjentów: MŚP
Termin naboru: III 2015
Poziom dofinansowania: 35%-45% (dotacje/wsparcie zwrotne)
Specyficzne wymogi uczestnictwa: preferowane będą projekty: realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu; wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

6. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Małopolskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nazwa działania i poddziałania: 1. Przedsiębiorcza Małopolska

Opis: wsparcie w ramach PI kierowane będzie do podmiotów gospodarczych we wczesnej fazie działalności (działających na rynku do 24 miesięcy. Instrumenty finansowe będą wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że jest powiązany z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

Komentarz: Program wsparcia rekomendujemy biurom rachunkowym w początkowej fazie działalności, lub biurom, które mają w planach otwieranie nowych placówek w oparciu o zewnętrzne podmioty lub partnerów. Program skierowany do przedsiębiorstw nie starszych niż 24 miesiące.

Typy beneficjentów: MŚP (działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące) Termin naboru: nie określono (brak harmonogramu na 2015 rok) Poziom dofinansowania: 45%-55% (dotacje/wsparcie zwrotne) Specyficzne wymogi uczestnictwa: w procesie wyboru projektów przewiduje się zastosowanie preferencji: a) dla interwencji w obszarach regionalnej specjalizacji, b) ze względu na fakt występowania znacznych różnic wewnątrzregionalnych, w szczególności liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców wg powiatów, nie wyklucza się wprowadzania – na podstawie bieżących danych oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji w regionie – preferencji dla projektów, które przyczynią się do zmniejszania dysproporcji w w/w zakresie (preferencje dla obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej), c) dla projektów realizowanych wspólnie przez przedsiębiorstwa, d) projektów z jak najmniejszym udziałem wkładu publicznego.

7. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Podkarpackie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Nazwa działania i poddziałania: 3c. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Opis: Planowana interwencja ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Wykorzystanie TIK przyczyni się do rozwoju e-handlu. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C)

Komentarz: Program rekomendowany dla księgowych i biur rachunkowych, planujących automatyzację wprowadzania dokumentów oraz obiegu pomiędzy biurem, a klientem. Warto rozważyć możliwość implementacji platformy komunikacji i obiegu dokumentów między klientem a biurem rachunkowym takich jak oprogramowanie Xenga. Ciekawą możliwością może być również system automatyzujący wprowadzanie dokumentów księgowych OCR.

Typy beneficjentów: MŚP
Termin naboru: III/IV kwartał 2015
Poziom dofinansowania: 60%-70% (głównie wsparcie zwrotne/dotacje)
Specyficzne wymogi uczestnictwa: • w procesie wyboru projektów objętych dofinansowaniem przewiduje się zastosowanie preferencji dla działań realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

8. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Wielkopolskie

Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego

Nazwa działania i poddziałania: 3c. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. 3c. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (projekt uszczegółowienia) Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu (projekt uszczegółowienia)

Opis: wsparcie koncentrować się będzie w szczególności na wspomaganiu rozwoju sektora MŚP przez zwiększenie ich aktywności inwestycyjnej (wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzysta-nie innowacyjnych rozwiązań). W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c wsparcie uzyskają również przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju produkcji i usług, przy zastosowaniu zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Typy projektów: inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym e-usług, wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej.

Komentarz: Środki z tego poddziałania mogą być wykorzystane na ogólnie pojęty rozwój biur rachunkowych. Oczywiście klasycznie nacisk jest kładziony na innowacyjne rozwiązania. Innowacyjne rozwiązania np. moduł komunikacji klient – biuro przez Interenet lub system do inteligentnego rozpoznawania dokumentów może znacząco podnieść szanse w zdobyciu dotacji.

Typy beneficjentów: MŚP, grupy/sieci MŚP
Termin naboru: nie określono (brak harmonogramu na 2015 rok)
Poziom dofinansowania: 35%-45% (głównie wsparcie zwrotne/dotacje)
Specyficzne wymogi uczestnictwa: projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacja regionu

9. Dotacje dla biur rachunkowych województwo Łódzkie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Nazwa działania i poddziałania: 3c. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,

Opis: Przewiduje się finansowanie wdrożenia technologii rozumianej jako zakup maszyn i urządzeń, w tym wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Ponadto w celu kompleksowego rozwoju MŚP konieczne jest większe zastosowanie w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w związku z czym wsparcie przeznaczone jest również na realizację takich działań jak: wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B), rozwój e-handlu, rozwój procesów informatyzacji wewnętrznej oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w MŚP (B2E), wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C).

Komentarz: Poddziałanie 3c umożliwia zakup urządzeń których celem będzie usprawnienie pracy oraz poszerzenie usług biura rachunkowego. Idealnym zakupem mogą być komputery przeznaczone do nowych stanowisk lub skanery z podajnikiem, które mogą błyskawicznie archiwizować dostarczone przez klientów dokumenty. Projekt można by streścić jako szansa modernizacyjna dla Państwa biura rachunkowego czy firmy zajmującej się usługami księgowymi.

Typy beneficjentów: MŚP, grupy/sieci MŚP
Termin naboru: nie określono (brak harmonogramu na 2015 rok)
Poziom dofinansowania: 45%-55%
Specyficzne wymogi uczestnictwa: projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacja regionu