Regulamin serwisu

DEFINICJE

Sprawdzonyksiegowy.pl lub Serwis serwis internetowy umożliwiający promocję firm oferujących usługi księgowe i doradztwo podatkowe, którego operatorem jest Cloud Planet S.A. (dalej „Operator”) z siedzibą w Gdańsku, ul. Romana Dmowskiego 14/4a /80-264/, NIP 204-000-22-59 REGON 220683320 KRS 0000317657, kapitał zakładowy 784.314,00 zł.

Biuro Rachunkowe lub Biuro – podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia, przewidziane przepisami prawa, w zakresie świadczenia usług księgowych, a także mający doświadczenie i zasoby niezbędne do świadczenia obsługi księgowej innych podmiotów gospodarczych, zarejestrowany w Serwisie.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celu przeglądania, wyszukiwania lub edytowania ofert biur rachunkowych, artykułów o tematyce księgowo-podatkowej..

Pakiet - płatna forma promocji Biura Rachunkowego Dostępne pakiety oraz ich warunki są opisane w Serwisie.

Wizytówka - nieodpłatna forma promocji Biura Rachunkowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz emisji w Serwisie informacji o prowadzonej przez Biura Rachunkowe działalności gospodarczej.

 2. 2. Rejestracja Biura Rachunkowego w Serwisie odbywa się poprzez założenie konta przy użyciu formularza znajdującego się pod adresem http://sprawdzonyksiegowy.pl/rejestracja. Uruchomienie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Operatorem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnej Wizytówki na Pakiet postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy Operatorem a Biurem Rachunkowym zachowuje swoją moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu. Rejestracja Biura Rachunkowego może nastąpić także za pośrednictwem pracownika lub współpracownika Operatora jednak w takim wypadku Biuro Rachunkowe każdorazowo otrzyma potwierdzenie rejestracji w Serwisie na adres mailowy podany przez Użytkownika..

 3. 3. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca dane Biura Rachunkowego do Serwisu oświadcza, że posiada pełne prawo do jej reprezentacji.

 4. 4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Biura Rachunkowego (adresowych, osobowych i innych), Biuro zobowiązane jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Czynność aktualizacji dokonywana jest przez Biuro Rachunkowe po zalogowaniu się na konto w Serwisie lub przeslanie zmienionych danych do Operatora.

 5. 5. Prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów serwisu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Operatorowi. Biuro Rachunkowe jest właścicielem wszystkich materiałów opublikowanych w Serwisie. Zabronione jest ich kopiowanie i powielanie przez osoby trzecie bez zgody Biura Rachunkowego. Biuro Rachunkowe zgadza się na emisję tych materiałów przez podmioty będące partnerem Operatora.

 6. 6. Biuro Rachunkowe oświadcza, że żadne elementy i informacje wprowadzone przez nie do Wizytówki lub Pakietu w Serwisie prowadzonym przez Operatora nie naruszają praw osób trzecich.

 7. 7. Biuro Rachunkowe wyraża zgodę na edycję przekazanych materiałów do Operatora, a w szczególności na podjęcie czynności dokonania zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych niezbędnej do prawidłowej emisji w Serwisie.

 8. 8. Zamieszczane informacje powinny być napisane w języku polskim w sposób zgodny z zasadami gramatyki, ortografii i stylistyki. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji informacji przekazanej przez Biuro Rachunkowe w przypadku naruszenia tych zasad.

 9. 9. Biuro Rachunkowe poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na emisję jej danych, informacji i znaków graficznych w serwisie internetowym sprawdzonyksiegowy.pl.

 10. 10. Biuro Rachunkowe wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie emitowanych przez Serwis danych w celach marketingowych przez Operatora, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Operator informuje, że Biuru Rachunkowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

II. KOSZTY, PAKIETY I SPOSOBY REJESTRACJI W SERWSIE

 1. 1. Dodanie Biura Rachunkowego do bazy firm serwisu sprawdzonyksiegowy.pl jest możliwe poprzez wybranie jednego z dostępnych Pakietów płatnych lub bezpłatnej Wizytówki.

 1. 2. Niektóre z pakietów płatnych mogą być udostępniane według aktualnej akcji promocyjnej prowadzonej przez Operatora w nieodpłatnej wersji testowej. W przypadku braku płatności po zakończeniu okresu testowego Pakiet, którym objęty był okres testowy, Pakiet zostanie zamieniony na bezpłatną Wizytówkę.

 1. 3. Biuro Rachunkowe uprawnione jest do zmiany Pakietu. Czynność ta może zostać wykonana poprzez stronę internetową Serwisu pod adresem http://www.sprawdzonyksiegowy.pl/ za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone w Serwisie konto Biura Rachunkowego.

 1. 4. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest pod adresem: http://www.sprawdzonyksiegowy.pl/o-serwisie. 5. Opis wybranego przez Biuro Rachunkowe Pakietu i jego cena, prezentowane na stronach internetowych Serwisu, są integralną częścią niniejszego Regulaminu. Operator dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na stronie internetowej Serwisu.

 1. 5. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego Pakietu, Biuro Rachunkowe zobowiązane jest do dokonania płatności określonej w cenniku. Do czasu zarejestrowania płatności oraz weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Serwisu, treści prezentujące Biuro Rachunkowe nie będą emitowane. Zmiany danych podstawowych Biura Rachunkowego podlegają każdorazowej weryfikacji. Administrator zobowiązany jest do zweryfikowania treści dostarczonych przez Biuro i umieszczenia ich w systemie w ciągu 5 dni roboczych od momentu ich otrzymania od Biura.

 1. 6. Świadczenie usługi w postaci Pakietów oraz bezpłatnej Wizytówki jest zamawiane na czas nieokreślony. Płatności za korzystanie z Pakietów płatnych będą dokonywane z góry na podstawie wystawionej faktury przez Operatora przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail Biura Rachunkowego. 

 1. 7. Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od momentu zarejestrowania płatności po stronie Operatora za wybrany Pakiet.

 1. 8. Dodanie bezpłatnej Wizytówki odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany na wybrany Pakiet płatny.

 1. 9. Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usługi w zakresie Pakietów płatnych do końca pierwszego okresu rozliczeniowego bez podania przyczyny. Ponadto Operatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. 10. W przypadku korzystania z Pakietów, Biuru Rachunkowemu przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało przekształceniem dotychczasowego Pakietu w bezpłatną Wizytówkę.

 1. 11. Wypowiedzenie, o którym mowa w części II pkt 10 niniejszego Regulaminu uznaje się za skuteczne, gdy zostało wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Operatora listem poleconym.

 2. 12. Ceny podane w cenniku pakietów sprawdzonyksiegowy.pl są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. 1. Biuro Rachunkowe ponosi wszelką odpowiedzialności za treści umieszczone przez nie w Serwisie, a szczególnie za prawdziwość danych, rzetelność prezentowanej oferty działalności, a także zgodność z obowiązującym prawem, Regulaminem.

 2. 2. Naruszenie przez Biuro postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do usunięcia treści zamieszczonych przez Biuro w Serwisie w każdym czasie. Jednocześnie Biuru Rachunkowemu nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

 3. 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Biura w przypadku naruszenia jego praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie treści w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Biuro przez podmioty trzecie na podstawie danych umieszczonych w Serwisie. Wszelkie tego rodzaju sprawy winny być rozstrzygane bez udziału Serwisu.

 4. 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość i cenę usług oferowanych przez Biuro, którego dane zostały umieszczone w Serwisie.

 5. 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany koniecznymi przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych lub utratą danych wskutek działań siły wyższej.

 6. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont poczty elektronicznej Biura Rachunkowego oraz za podanie błędnego adresu email do kontaktu. Biuro Rachunkowe zobowiązane jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Operatorem.

IV. REKLAMACJE

 1. 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (bok@sprawdzonyksiegowy.pl) bądź formularz kontaktowy umieszczony na stronie WWW Serwisu.

 2. 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Operatora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. O przyjęciu zgłoszenia i wyniku reklamacji Użytkownik lub Biuro zostanie powiadomiony drogą mailową na adres email podany w zgłoszeniu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Biurem Rachunkowym a Operatorem, powinny być one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 2. 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Operatora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

 3. 3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu, Operator może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje Pakietów, akcje marketingowe i inne działania promocyjne. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.

 4. 4. Biuro Rachunkowe i Użytkownik oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują go w całości.VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Operator serwisu sprawdzonyksiegowy.pl

 2. 2. Poprzez akceptację Regulaminu, dostępnego na stronie www.sprawdzonyksiegowy.pl/regulamin, Biuro Rachunkowe wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie emitowanych przez Serwis danych w celach marketingowych przez Operatora, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym Serwisu. Jednocześnie Operator informuje, że Biuru Rachunkowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie.

 3. 3. Serwis sprawdzonyksiegowy.pl nie udostępnia osobom trzecim ani podmiotom zewnętrznym, nie będącym partnerem Serwisu, danych personalnych i adresowych bez zgody Biura Rachunkowego. Ujawnienie tych danych może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu.

 4. 4. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych). Serwis sprawdzonyksiegowy.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie Użytkownika odwiedzającego stronę WWW Serwisu. Pliki cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację żytkownika.

 5. 5. Operator Serwisu sprawdzonyksiegowy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).

 6. 6. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Operatora Serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej Serwisu.